OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kaarls.com a www.kaarls.cz, jehož provozovatelem je KARLSMAN s.r.o., IČ: 06309470, Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Provozovatel není plátce DPH.

Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je KARLSMAN s.r.o., Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 06309470 (dále jen „prodávající“) a na druhé straně je kupující.

Kupujícím je spotřebitel, nebo podnikatel. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením kupní smlouvy, reklamační řád a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.  

Obchodní podmínky společně s podklady k platbě, platebními údaji včetně variabilního symbolu obdrží kupující v potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.kaarls.com a www.kaarls.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.kaarls.com a www.kaarls.cz je KARLSMAN s.r.o., IČ: 06309470, Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a výrobků nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3. Fotografie zboží je pořízena tak, aby barevné provedení co nejvíce odpovídalo skutečnosti. Skutečná barevnost se však může lišit i vzhledem k nastavení monitoru.

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „KOUPIT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí emailem, ve kterém kupujícímu zašle obchodní podmínky společně s podklady k platbě, platebními údaji a odkazem na internetové rozhraní e-shopu.

2.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky prodávajícím na webovém rozhraní, které je kupujícímu zasláno prodávajícím v emailu o obdržení objednávky. Potvrzení objednávky na webovém rozhraní se považuje za doručené kupujícímu v den jeho odsouhlasení (přijetí).

2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Kupní cena je platná v době objednání a je uvedena včetně DPH. Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. Případné slevy z kupní ceny poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, uplatňovat opakovaně ani používat na nákup dalších slevových kuponů.

3.5. Kupní cenu může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) bezhotovostně bankovním převodem po dokončení objednávky,

b) v hotovosti při osobním odběru na výdejním místě provozovatele.

Tím není dotčeno právo provozovatele požadovat po konkrétním kupujícím v odůvodněných případech platbu předem a umožnit takovému kupujícímu platbu pouze tímto způsobem. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu zejména v případě bezhotovostní platby a v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, ač bylo prodávajícím v souladu s čl. 3.7 obchodních podmínek vyžádáno. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6. Kupující v případě způsobu platby bezhotovostně bankovním převodem po dokončení objednávky uhradí kupní cenu před vyřízením objednávky na bankovní účet prodávajícího, tj. zboží bude odesláno kupujícímu až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.7. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, a pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující, který je spotřebitelem, právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu elektronické pošty prodávajícího hello@kaarls.com, zároveň musí být k odstoupení jako příloha připojena kopie zaplacené faktury, jméno kupujícího, číslo objednávky a datum nákupu zboží.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu.

4.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

4.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícím prodávajícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Prodávající vrátí spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu zaslání zboží. Kupujícímu nebudou vráceny náklady na dodání zboží v případě, že je nehradil, nebo v případě, že nedošlo k úplnému odstoupení od kupní smlouvy, tzn. nebyly vráceny všechny položky zboží v rámci jedné objednávky. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím od prodávajícího nebo od pracovníka přepravní/doručovací služby.

6. REKLAMACE A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.3. Záruční doba pro spotřebitele je 24 měsíců, pro podnikatele 12 měsíců. Vadné plnění uplatňuje kupující u prodávajícího bezodkladně po zjištění vady zboží, nejpozději však do konce záruční doby. Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí zboží.

6.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny uvedené v čl. 1.3 obchodních podmínek. Pro účely reklamace je kupující povinen prodávajícímu předložit doklad o koupi zboží. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, pokud se kupující a prodávající nedohodnou na lhůtě delší. O způsobu vyřízení reklamace bude kupující informován prostřednictvím emailu.

6.5. Kupující může v rámci reklamace požadovat bezplatné odstranění vady věci, přiměřenou slevu z kupní ceny, a pokud to není povaze věci neúměrné, může uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Pokud není oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od kupní smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny.

6.6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení a nedodržení návodu k použití. Prodávající není povinen vyhovět nároku kupujícího na reklamaci zboží, a to zejména v případě, že kupující před převzetím věci o jeho vadě věděl, nebo ji sám způsobil. Ustanovení obchodních podmínek týkající se reklamace zboží se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2. Pokud by některá ustanovení obchodních podmínek měla být neplatná nebo neúčinná už v době jejich vytvoření, nebo jestliže se stanou neplatnými či neúčinnými později, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. Místo neplatných ustanovení obchodních podmínek se použijí ustanovení platných právních předpisů České republiky, která jsou svým obsahem a účelem nejblíže obsahu a účelu obchodních podmínek.

8.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

8.4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obsahu webové stránky www.kaarls.com a www.kaarls.cz a zboží a služeb na ní umístěných a obchodních podmínek, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění.

V Praze dne 06.08.2018